Phòng thương mại quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) là gì?

Phòng thương mại quốc tế (tiếng Anh: International Chamber of Commerce, viết tắt: ICC) là tổ chức kinh doanh thế giới, cho phép doanh nghiệp bảo đảm hòa bình, thịnh vượng và cơ hội cho tất cả mọi người.

Phòng thương mại quốc tế 

Khái niệm

Phòng thương mại quốc tế trong tiếng Anh là International Chamber of Commerce; gọi tắt là ICC.

Phòng thương mại quốc tế (ICC) là tổ chức kinh doanh thế giới, cho phép doanh nghiệp bảo đảm hòa bình, thịnh vượng và cơ hội cho tất cả mọi người. ICC được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất khi không có hệ thống qui tắc nào trên thế giới chi phối các quan hệ thương mại, đầu tư, tài chính hoặc thương mại. 

Không chờ đợi các Chính phủ vào cuộc, những người sáng lập ra ICC đã hành động dựa trên niềm tin của họ rằng khu vực tư nhân có đủ điều kiện tốt nhất để thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này tự gọi mình là “các thương nhân của hòa bình”. Sự hiểu biết chuyên sâu rộng về kinh doanh của ICC là từ chuyên môn của các thành viên ICC, hầu hết kiến thức của họ đều có liên quan đến thương mại quốc tế.

Sứ mệnh của ICC

Tất cả mọi thứ tại ICC đều nhằm mục đích thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế như là phương tiện cho sự phát triển toàn diện và thịnh vượng. Từ việc giải quyết tranh chấp phát sinh trong thương mại quốc tế đến hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu để hợp lí hóa các thủ tục hải quan và biên giới. Tổ chức ủng hộ chủ nghĩa đa phương, coi đó là cách tốt nhất để giải quyết các thách thức toàn cầu và đạt được các mục tiêu toàn cầu.

Chứng kiến sức mạnh của thương mại quốc tế giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, ICC có tầm nhìn về tương lai toàn cầu hóa, hoạt động để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững vì lợi ích của xã hội. Mặt khác, ICC thúc đẩy thương mại quốc tế, hành vi kinh doanh bằng cách kết hợp sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu của ICC cùng với chuyên môn độc đáo của họ trong việc vận động, thiết lập tiêu chuẩn và dịch vụ toàn cầu.

ICC còn hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, thông qua việc vận động chính sách, xây dựng các qui tắc và hướng dẫn và cung cấp các công cụ và dịch vụ thực tế khác, giúp đỡ các doanh nghiệp thích nghi với những thách thức trong nền kinh tế toàn cầu phát triển một cách nhanh chóng hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *