CÔNG VĂN 374/TCHQ-GSQL NĂM 2020 VỀ CẤP MÃ ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 374/TCHQ-GSQL
V/v cấp mã địa điểm lưu kho cho các DN bưu chính, CPN thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Để đảm bảo thực hiện thống nhất việc cấp mã địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh và mã địa điểm lưu kho của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh tại các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

I. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã tiến hành cấp lại toàn bộ mã địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh và mã địa điểm thuê kho của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh tại các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh theo Phụ lục đính kèm.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo cho các doanh nghiệp có liên quan thực hiện khai báo theo mã địa điểm mới kể từ ngày 01/02/2020. Các mã địa điểm cũ của các doanh nghiệp nêu trên được duy trì trên Hệ thống trong vòng 03 tháng kể từ ngày mã mới có hiệu lực để xử lý đối với các trường hợp sửa đổi hoặc phát sinh. Sau thời gian đó, các mã địa điểm cũ sẽ bị khóa trên Hệ thống.

II. Qua rà soát, Tổng cục Hải quan nhận thấy việc cấp mã địa điểm lưu kho cho các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh thực hiện chưa thống nhất. Vì vậy, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh có văn bản đề nghị cấp mã thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh kèm hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để xem xét, giải quyết:

a) Nội dung đề nghị cấp mã cần có các thông tin sau:

– Địa chỉ đầy đủ, cụ thể để xác định địa điểm kho của doanh nghiệp.

– Kho đề nghị cấp mã nằm trong địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh nào?

b) Hồ sơ gửi kèm gồm: Sơ đồ thể hiện vị trí kho thuê tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung và Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng kho.

2. Cục Giám sát quản lý về Hi quan phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan cấp mã theo chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở mã được cấp, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo mã địa điểm nếu đáp ứng đủ các điều kiện và giao Cục Hải quan địa phương quản lý địa điểm tập kết, kiểm tragiám sát tập trung có doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh thuê kho thực hiện kiểm tra thực tế địa điểm của Công ty, chịu trách nhiệm đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan, gồm các nội dung sau:

(i) Vị trí thuê kho có nằm trong địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung không? Hợp đồng thuê kho?

(ii) Hệ thống phần mềm của doanh nghiệp: các điều kiện về quản lý hàng hóa, sao lưu, nối mạng, kết nối với cơ quan hải quan (theo đúng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 36 Nghị định 68/2016/NĐ-CP).

(iii) Hệ thống camera giám sát: mô tả cụ thể số lượng, vị trí lắp đặt, khả năng quan sát tất cả các vị trí lưu ý đến việc quan sát vị trí cửa ra/vào; năng lực lưu trữ hình ảnh của hệ thống, khả năng kết nối với cơ quan hải quan (tại văn phòng Chi cục Hải quan quản lý và cơ quan Tổng cục);

(iv) Các điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, nơi khai thác hàng hóa, kiểm tra hàng hóa có đảm bảo được các điều kiện thực hiện thủ tục hải quan theo quy định không?

3. Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản cho phép doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh hoạt động theo mã địa điểm đã được cấp sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng TC (để biết)
;
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH MÃ ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẬP TRUNG ĐỐI VỚI HÀNG BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ MÃ ĐỊA ĐIỂM THUÊ KHO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT NHANH TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Công văn số: 374/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Hải quan)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *