Đại lí hải quan (Customs broker) là gì?

Đại lí hải quan (tiếng Anh: Customs broker) có trách nhiệm quản lí, sử dụng mã số nhân viên đại lí hải quan để tiến hành các công việc khai báo và làm thủ tục tại cơ quan hải quan trong phạm vi được chủ hàng ủy quyền.

Đại lí hải quan

Khái niệm

Đại lí hải quan trong tiếng Anh là Customs broker.

Đại lí hải quan (hay Đại lí làm thủ tục hải quan) là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo qui định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan, thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc khai hải quan; nộp, xuất trình bộ hồ sơ hải quan có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo qui định và thực hiện toàn bộ hoặc một phần các công việc liên quan đến thủ tục hải quan theo thỏa thuận trong hợp đồng kí với chủ hàng.

Qui định chung về đại lí hải quan

Đại lí hải quan có trách nhiệm quản lí, sử dụng mã số nhân viên đại lí hải quan để tiến hành các công việc khai báo và làm thủ tục tại cơ quan hải quan trong phạm vi được chủ hàng ủy quyền; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, đề nghị Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lí cho người đáp ứng đủ điều kiện theo qui định. 

Phải thông báo cho Tổng cục Hải quan để thực hiện thu hồi mã số nhân viên đại lí với các trường hợp theo qui định.

Đại lí hải quan yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của lô hàng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng đại lí. Đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến chủ hàng hoặc các lô hàng do đại lí làm thủ tục hải quan đứng tên khai hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

Đại lí cũng được yêu cầu cơ quan hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan, thủ tục thuế, hỗ trợ về kĩ thuật trong kết nối mạng với cơ quan hải quan và tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

Đại lí hải quan chịu trách nhiệm về các nội dung khai trên tờ khai hải quan trên cơ sở bộ chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu do chủ hàng cung cấp và thực hiện đúng phạm vi được ủy quyền theo hợp đồng đại lí.

Trường hợp đại lí làm thủ tục hải quan thay mặt chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thì đại lí làm thủ tục hải quan phải chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ hàng hóa theo qui định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các pháp luật khác có liên quan.

(Tài liệu tham khảo: Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính qui định chi tiết quyền, nghĩa vụ các bên liên quan đến đại lí làm thủ tục hải quan)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *