Điều kiện DAT là gì ?

Điều kiện DAT là một trong 11 điều kiện thuộc incoterms 2010. Đây là điều kiện có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải hoặc có nhiều phương thức vận tải tham gia.

1. Điều kiện DAT là gì ?

Điều Kiện DAT (DELIVERED AT TERMINAL)

Điều kiện giao hàng DAT hay còn gọi là “giao tại bến” là người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hoá đã được dỡ từ phương tiện vận tải chở tới, chịu sự hướng dẫn của người mua tại một nơi đến quy định.

Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phuơng thức vận tải và có thề sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. “Giao tại bến” (Deliver at terminal) có nghĩa là người bán giao hàng, khi hàng hóa sau khi đã rời khỏi phương tiện vận tải, được đặt dưới sự định đoạt cùa người mua tại một bến chỉ định, tại cảng hoặc tại nơi đến chỉ định. “Bến” (terminal) bao gồm bất kỳ nơi nào. dù có mái che hay không có mái che, như cầu cảng, kho, bãi Container hoặc ga đường bộ, đường sắt hoặc hàng không.

2.Trách nhiệm của người bán và người mua trong điều kiện DAT

Theo điều kiện DAT trong incoterms 2010, người bán và người mua có các nghĩa vụ như sau:

Điều kiện DAT trong incoterms 2010Điều kiện DAT trong incoterms 2010
Điều kiện DAT trong incoterms 2010

2.1 Trách nhiệm của người bán

 • Cung cấp hàng hoá, hoá đơn thương mại và các bằng chứng theo hợp đồng mua bán.
 • Người bán chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông quan xuất khẩu hàng hoá.
 • Chịu trách nhiệm về hợp đồng vận tải với bên chuyên chở tới bến chỉ định và chịu chi phí bảo hiểm hàng hoá như thoả thuận trong hợp đồng. Trong điều kiện không có quy định bến cụ thể, người bán có thể chọn một địa điểm làm bến theo mục đích của mình.
 • Người bán có nghĩa vụ phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc nhập khẩu hàng hoá, việc mua bảo hiểm và các thông tin khác liên quan đến việc nhận hàng (bằng chi phí của mình) cho người mua.
 • Người bán phải dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải và sau đó phải giao hàng bằng cách đặt hàng hoá dưới sự chỉ định của người mua tại bến chỉ định.
 • Chịu trách nhiệm về rủi ro và chi phí liên quan về hàng hoá cho đến khi hoàn thành việc giao hàng cho bên chuyên chở như cước phí vận tải, chi phí phát sinh, chi phí xếp, dỡ hàng tại nơi đến,… trừ các chi phí do người mua trả theo quy định.
 • Người bán phải thanh toán các khoản chi phí cần thiết như kiểm tra, cân, đo, đong, đếm, đóng gói bao bì, mã kí hiệu, chi phí về xem xét các tiêu chuẩn của hàng hoá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

2.2 Trách nhiệm của người mua

 • Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán hàng hoá.
 • Người mua chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông nhập khẩu hàng hoá.
 • Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về việc mua bảo hiểm và ký kết các hợp đồng vận tải nhưng phải cung cấp các thông tin cần thiết cho người bán nếu có yêu cầu.
 • Người mua phải nhận hàng và chịu mọi rủi ro kể từ khi hàng được giao.
 • Nếu người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình và thông báo theo quy định , người mua phải chịu mọi rủi ro và mất mát về hàng hoá kể từ ngày thoả thuận hoặc ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng, với điều kiện là hàng hoá đã được phân biệt rõ là hàng của hợp đồng.
 • Người mua phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến rủi ro và chi phí của hàng hoá kể từ khi người bán hết trách nhiệm tại nơi đến quy định như chi phí về vận tải, dỡ hàng,…trừ các chi phí mà người bán đã trả theo quy định.
 • Người mua có quyền quyết định thời điểm trong khoảng thời gian thoả thuận hoặc địa điểm nhận hàng tại bến chỉ định, người mua cần thông báo cho người bán.
 • Người mua phải chấp nhận chứng từ giao hàng do người bán cung cấp phù hợp.
 • Người mua phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc xuất khẩu hàng hoá cho người bán.
 • Người mua phải trả các chi phí cho việc kiểm tra bắt buộc trước khi gửi hàng, ngoại trừ việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu

Tóm lại

Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến và dỡ hàng tại bến ở cảng hoặc nơi đến chỉ định. Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về bến và, nếu có thể, một điểm cụ thể tại bến hoặc tại cảng hoặc nơi đến thỏa thuận vì người bán chịu rủi ro đưa hàng hóa đến địa điểm đó. Người bán được khuyên nến ký hợp đồng vận tải đến đúng địa điểm đó.

Hơn nữa, nếu các bên muốn người bán chịu rúi ro và chi phí vận chuyển và dỡ hàng từ bến đến một địa điềm khác thì nên sử dụng điều kiện DAP hoặc DDP. Điều kiện DAT yêu cầu người bán làm thù tục thông quan xuất khầu hàng hoá, nếu cần. Tuy vậy, người bán không có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khấu, trả bất kỳ khoản thuế nhập khẩu nào hay tiến hành các thú tục thông quan nhập khẩu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *