5421/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2019 V/v chấp nhận C/O mẫu E mới

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5421/TCHQ-GSQL
V/v chp nhận C/O mẫu E mới

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

Kính gi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hi quan nhận được phản ánh vướng mắc về áp dụng C/O mẫu E mới theo Hiệp định ACFTA của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành ph và doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 2 Điều 15 Phụ lục 1 (Quy tắc hàng hóa) ca Nghị định thư năm 2015 sửa đổi ACPTA quy định: “Khi cần thiết, Phụ lục này có thể được rà soát và sửa đổi theo yêu cầu của các Bên và việc rà soát, sửa đổi này có thể được ban hn hợp ASEAN – Trung Quốc đồng ý thông qua;

Căn cứ kết quả Phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban hn hợp ASEAN-Trung Quc từ ngày 21 đến ngày 22/5/2019 tại Thái Lan, các nước ASEAN và Trung Quốc thống nhất thời điểm thực thi C/O mu E mới và quy tắc xuất xứ hàng hóa mới k từ ngày 01/8/2019;

Theo nội dung thỏa thuận tại các công thư ngày 16/8/2019 và ngày 20/8/2019 ca Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN và Trung Quc qua kênh Ban thư ký ASEAN, Trung Quốc s cấp C/O mu b mới từ ngày 20/8/2019 và hai Bên đồng thi chấp nhận cả hai loại C/O mi và cũ từ ngày 20/8 đến hết 31/8/2019;

Căn cứ công văn s 6225/BCT-XNK ngày 23/8/2019 của Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan hướng dn thực hiện như sau:

1. Đối với C/O mu E mới (Phụ lục 2 Thông tư s 12/2019/TT-BCT) do Trung Quốc cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 20/8/2019;

2. Đi với C/O mẫu E mới do các nước ASEAN cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 01/8/2019;

3. Đối với C/O mẫu E cũ: Chấp nhận C/O cấp trước ngày 31/8/2019 trong thời gian còn hiệu lc và thực hiện kiểm tra C/O theo Thông tư s 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 ca Bộ Công Thương; không chấp nhận C/O mẫu K cũ cấp sau ngày 31/8/2019.

4. Việc kiểm tra C/O mu E mới để áp dụng thuế sut ưu đãi đặc biệt, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo cam kết của các nước ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất tại Nghị định thư sửa đi Hiệp định ACFTA (đã được nội luật hóa tại Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương).

Tổng cục Hải quan thông báo đ Cục Hải quan các tnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
 Như trên;

 Th trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
– Cục XNK- Bộ Công Th
ương (đ biết);
– Lưu: VTGSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

XEM THÊM :

 Danh sách chữ ký c/o form E do 39 phòng cấp C/O của Hải quan Trung Quốc ký

Giấy chứng nhận xuất xứ ( C/O) là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *